BETALNING 

Betalning sker med kort via Stripe. 

ÅNGERRÄTT

Du som kund har ångerrätt enligt lagen om distansavtal (SFS 2005:59). Du kan frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter att avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt mejl till denna adress om ditt beslut att frånträda avtalet. Du har möjlighet att använda denna standardblankett men det räcker med ett mejl. Om du inte vill mejla kan du skriva till DrAlette AB, Storgatan 4, 15330 Järna. Vi betalar tillbaka alla betalningar vi fått från dig om du frånträder avtalet inom ångerrätten. 

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen får du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. I praktiken rör det sig om att vi behåller kostnad för provtagning, om du hunnit ta prover innan du säger upp avtalet. Det rör sig i regel om en halv månadsavgift men kan vara något mer i vissa län.

Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller i förhållande till en fysisk person (”slutanvändaren”) och DrAlette AB 556924-2919.

Uppgraderingar: Uppgraderade funktioner och nya versioner av tjänsten/tjänster kommer implementeras i den utsträckning som DrAlette AB anser lämplig. DrAlette AB förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst, göra ändringar i eller modifiera tjänsten/tjänster eller det sätt tjänsten/tjänster/tjänster tillhandahålls. 

Användning av tjänsten/tjänsterna: Slutanvändaren ska agera i enlighet med de instruktioner som DrAlette AB ger avseende användning av tjänsten/tjänster. Om användningen av tjänsten/tjänster kräver förälders eller en förmyndares tillstånd är slutanvändaren ansvarig för att erhålla ett sådant tillstånd. Slutanvändaren garanterar att tjänsten/tjänster inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lag eller dessa villkor och är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som genomförs inom ramen för sin användning av tjänsten/tjänster. Varken DrAlette AB eller dess underleverantörer är ansvariga för obehörig åtkomst till tjänsten/tjänster som är ett resultat av slutanvändarens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst. Slutanvändaren garanterar att det material som tillgängliggörs av slutanvändaren i tjänsten/tjänster inte gör intrång i annans rätt eller strider mot gällande lag. Slutanvändaren får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompliera eller på annat sätt göra ändringar i tjänsten/tjänster eller göra tjänsten/tjänster, eller delar av denna tillgänglig för andra.  

Köp- och leveransvillkor: Genom att använda tjänsten/tjänster godkänner slutanvändaren DrAlette ABs villkor. Genom tjänsten/tjänster erbjuds betalning via Stripe. DrAlette AB har rätt att bestämma vilka betalningsmedel som erbjuds samt vilka villkor för avgiftsbefrielse som gäller för respektive vårdtjänst. Alla priser anges i SEK och är inklusive eventuell moms. Du får omedelbart tillgång till tjänsten. 

Uppsägning: Du kan när som helst avsluta mitt abonnemang. För att slippa en ny dragning måste du avsluta abonnemanget senast dagen före nya dragning via mejl till oss. 

Begränsad tillgång till tjänsten: Tjänsten/tjänster kan komma att störas av omständigheter utanför DrAlette ABs eller dess underleverantörers kontroll, detta kan påverka funktionaliteten och tillgängligheten. Eftersom varken DrAlette AB eller dess underleverantörer kan kontrollera sådana omständigheter, kan inte DrAlette AB garantera en kontinuerlig och oavbruten tillgång till tjänsten/tjänster. DrAlette AB ska dock, om omständigheterna kräver det, försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa tjänsten/tjänsters funktionalitet och tillgänglighet. 

DrAlette AB har, på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att vidta lämpliga åtgärder som kan påverka tillgången till tjänsten/tjänster. slutanvändaren ska utan dröjsmål och i nödvändig utsträckning informeras om begränsning eller avbrott i tillgången till tjänsten/tjänster, till exempel genom att DrAlette AB publicerar information på sin webbplats eller liknande.

DrAlette AB förbehåller sig rätten att när som helst avsluta slutanvändarens tillgång till tjänsten/tjänster om DrAlette AB misstänker att slutanvändaren bryter mot dessa villkor eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka DrAlette AB, dess underleverantör, andra användare eller personer men eller annan skada. 

Immateriella rättigheter: Rättigheter till tjänsten/tjänsterna tillhör DrAlette ABoch/eller dess underleverantörer. Rättigheterna innefattar, men är inte begränsade till tjänsten/tjänsters drift, metod, mjukvara och design. Slutanvändaren erhåller inte några rättigheter till tjänsten/tjänster eller material som uppkommer genom användningen av tjänsten/tjänster. 

Tredjepartsapplikationer: För att kunna använda delar av tjänsten/tjänster måste slutanvändaren ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren ska hålla DrAlette AB, och dess underleverantörer, skadelös för det fall anspråk riktas av sådan leverantör mot DrAlette AB eller underleverantör till följd av slutanvändarens användning av tredjepartsapplikation. Varken DrAlette AB eller dess underleverantörer ansvarar för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikation. 

Länkar till andra webbplatser: I tjänsten/tjänster kan slutanvändaren finna länkar till webbplatser tillhörande tredje part. DrAlette AB har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. slutanvändaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser. 

Cookies är passiva textfiler eller bitar av information som lagras i slutanvändarens webbläsare vid uppkoppling till tjänsten/tjänster. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för att erhålla information såsom statistik om slutanvändarens användning av tjänsten/tjänster. Slutanvändaren accepterar användandet av cookies, men kan i sin webbläsare neka användningen av cookies. Ett nekande kan dock påverka funktionaliteten och tillgängligheten av tjänsten/tjänsterna.  

Ansvarsbegränsning: DrAlette AB är ansvarig för de tjänster som tillhandahålls till slutanvändaren i samband med användningen av tjänsten/tjänster i enlighet med tillämplig lag. Varken DrAlette AB eller dess underleverantörer är skyldig att ersätta slutanvändaren för någon annan skada än som följer av punkt 9.1. Denna ansvarsbegränsning gäller bland annat men inte uteslutande inkomstförlust, förlust av data eller andra direkta och indirekta förluster eller skador av något slag som är ett direkt eller indirekt resultat av slutanvändarens användning av tjänsten/tjänster eller innehållet i tjänsten/tjänster. Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till slutanvändarens ersättningsansvar i förhållande till tredje man. 

DrAlette AB och dess underleverantörer befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet enligt dessa villkor under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet av antingen DrAlette AB eller dess underleverantörer hindras på grund av force majeure; Omständighet som ligger utanför sådan parts kontroll såsom krig, krigsliknande fientligheter, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem, eld, översvämning eller annan omständighet av liknande betydelse.  

Ändringar: DrAlette AB har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa villkor. Alla ändringar kommer att träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i tjänsten/tjänster. Slutanvändaren anses ha accepterat de nya villkoren om slutanvändaren använder tjänsten/tjänster efter fjortondagarsperiodens utgång. 

Kommunikation: Slutanvändaren accepterar att all kommunikation från DrAlette AB eller dess underleverantörer till slutanvändaren sker elektroniskt. Meddelanden ska anses mottagna samma dag som de skickas. 

Varaktighet: Dessa villkor gäller från den tidpunkt då slutanvändaren börjar använda tjänsten/tjänster till dess att slutanvändaren upphör att använda tjänsten/tjänsterna. 

Tillämplig lag och tvistelösning: Dessa villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor samt överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.

GDPR

Bakgrund och kontakt: Information om behandling av personuppgifter GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Den här informationen syftar till att förklara hur DrAlette AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Alette Brorstad. Hon är personuppgiftsansvarig på DrAlette AB och ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. 

Syfte: Ändamål och rättslig grund för behandling DrAlette AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att DrAlette AB ska kunna ge dig en god service och upprätthålla god kundsäkerhet. 

Lagringstid: DrAlette AB raderar dina personuppgifter i enlighet med reglerna i gällande lagstiftning. Du som önskar dina personuppgifterna raderade  enligt regelverket om GDPR-gallring tar kontakt när som helst. 

Dina rättigheter: Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade eller få vissa uppgifter raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas. 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna: För alla uppgifter om dig gäller tystnadsplikt. 

Rätten att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande DrAlette ABs behandling av dina personuppgifter. 

Överföring av uppgifter till tredje land är inte aktuellt för DrAlette AB då företaget har sin verksamhet inom EU/EES. 

Kontakt: Klicka här för att mejla oss. Papperspost kan skickas till DrAlette AB, Storgatan 4, 15330 Järna.